CPV: 60200000-0 Služby železničnej dopravy

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 60200000-0

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
32170-MSS Vnútroštátna preprava tovaru po železnici
Verejná súťaž
UVO 11.08.2021
08:00
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky – Úrad pre investície a akvizície