CPV: 60140000-1 Nepravidelná osobná doprava

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 60140000-1

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
56866-MSS Náhradná autobusová doprava v regióne Bratislava, okruh Nové Zámky
Verejná súťaž
UVO 16.12.2021
09:00
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.