CPV: 60000000-8 Dopravné služby (bez prepravy odpadu)

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 60000000-8

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
26176-WYT Nákup polygrafov
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 26.05.2022
09:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky