CPV: 55120000-7 Služby na organizovanie stretnutí a konferencií v hoteloch

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 55120000-7

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
59771-WYS Zvyšovanie informovanosti v oblasti nízkouhlíkového hospodárstva – dvojdňové konferencie
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
eZakazky 26.01.2022
10:00
Slovenská inovačná a energetická agentúra