CPV: 55000000-0 Hotelové, reštauračné a maloobchodné služby

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 55000000-0

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Zabezpečenie lyžiarskeho výcviku (tercia)
Zákazka s nízkou hodnotou
29.10.2021
09:00
Gymnázium Karola Štúra, Námestie Slobody 5, 900 01 Modra, IČO: 17050197