CPV: 51300000-5 Inštalácia komunikačných zariadení

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 51300000-5

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
46314-WYS Optické prepojenie Olejkárska - Tunel
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 25.10.2021
09:00
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť