CPV: 50870000-4 Opravy a údržba zariadenia ihrísk

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 50870000-4

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Oprava hracích prvkov verejných detských ihrísk
Zákazka s nízkou hodnotou
02.08.2021
10:00
Mestská časť Bratislava-Ružinov