CPV: 50800000-3 Rôzne opravárske a údržbárske služby

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 50800000-3

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
36648-WNS Oprava hracej plochy a športového vybavenia
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 18.08.2022
23:59
Mesto Pezinok