CPV: 50750000-7 Opravy a údržba výťahov

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 50750000-7

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
35521-WNS Odborné skúšky, odborné prehliadky a servis výťahov
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 17.08.2022
09:00
Sociálna poisťovňa, ústredie