CPV: 50730000-1 Opravy a údržba chladiacich zostáv

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 50730000-1

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
PT 2/2021 Kontrola, servis a opravy na zariadeniach klimatizácie a vzduchotechniky
Zákazka s nízkou hodnotou
eZakazky 22.10.2021
13:00
Slovenská technická univerzita v Bratislave