CPV: 50532300-6 Opravy a údržba generátorov

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 50532300-6

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
29155-MRS GO rotorov generátorov a budiacich generátorov v SE EBO
Rokovacie konanie so zverejnením
UVO 29.09.2023
10:00
Slovenské elektrárne, a.s.