CPV: 50514000-1 Opravy a údržba kovových nádob

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 50514000-1

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Z202310049 Oprava hasiacich prístrojov
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 25.09.2023
12:00
Trenčín, Trenčín, Trenčiansky, Slovenská republika