CPV: 50433000-9 Kalibrovanie

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 50433000-9

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Vrtuľníkové krídlo Prešov - Kalibrácia 2 ks objemový prietokový merač
Zákazka s nízkou hodnotou
06.08.2021
15:00
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky