CPV: 50421200-4 Opravy a údržba röntgenových zariadení

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 50421200-4

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Zmluvný servis a prevádzková podpora zariadenia MEDICAL (48 mesiacov)
Prieskum trhu pre určenie PHZ
24.03.2023
10:00
Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky, Slovenská ulica 11 A, 940 34 Nové Zámky