CPV: 50413200-5 Opravy a údržba protipožiarnych zariadení

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 50413200-5

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
46454-WYS Kontroly, opravy a servis elektrickej požiarnej signalizácie (EPS)
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 26.10.2021
10:00
Univerzitná nemocnica Bratislava