CPV: 50411100-0 Opravy a údržba vodomerov

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 50411100-0

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Opravy a overenia vodomerov
Verejná súťaž
27.03.2023
09:00
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice