CPV: 50400000-9 Opravy a údržba lekárskych a presných zariadení

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 50400000-9

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Bezpečnostno-technické prehliadky a nezáručný servis (BTK) zdravotníckych prístrojov, opravy porúch
Zákazka s nízkou hodnotou
24.01.2022
12:00
Záchranná služba Košice, Rastislavova 43, 041 91 Košice