CPV: 50400000-9 Opravy a údržba lekárskych a presných zariadení

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 50400000-9

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
32787-MST Systém na rýchlu identifikáciu mikroorganizmov pomocou hmotnostnej spektrometrie – vrátane súvisiacich služieb
Verejná súťaž
UVO 13.08.2021
09:00
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica