CPV: 50340000-0 Opravy a údržba audiovizuálnych a optických zariadení

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 50340000-0

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Profylaktika kamerového systému
Prieskum trhu
05.10.2022
23:59
Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť