CPV: 50300000-8 Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa osobných počítačov, kancelárskeho vybavenia, telekomunikačného a audiovizuálneho vybavenia

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 50300000-8

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Z20226140 Oprava a údržba (servis) IKT techniky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 04.07.2022
14:00
Slovenská republika