CPV: 50232110-4 Prevádzka verejného osvetlenia

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 50232110-4

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Modernizácia verejného osvetlenia mesta Stupava s využitím garantovanej energetickej služby
Rokovacie konanie so zverejnením
13.02.2023
23:59
Tatra Tender s. r. o., Krčméryho 16, 811 04 Bratislava / Mesto Stupava