CPV: 50232000-0 Údržba verejného osvetlenia a dopravných signalizácií (semaforov)

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 50232000-0

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
31523-WNS Prevádzka, údržba a opravy verejného osvetlenia v meste Považská Bystrica a jeho integrovaných častiach
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 02.10.2023
10:00
MESTSKÉ ŠPORTOVÉ KLUBY POVAŽSKÁ BYSTRICA s.r.o.