CPV: 50230000-6 Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa ciest a iných zariadení

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 50230000-6

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Údržba cykloturistických trás na území BSK na rok 2021
Zákazka s nízkou hodnotou
29.07.2021
10:00
Bratislavský samosprávny kraj