CPV: 50222000-7 Opravy a údržba vozňov

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 50222000-7

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
34645-MRS R2 opravy a neplánované opravy osobných vozňov radu Bdtmee, Bdgtmee a WLABmee
Rokovacie konanie so zverejnením
UVO 24.08.2021
09:00
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.