CPV: 50221000-0 Opravy a údržba lokomotív

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 50221000-0

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
29186-MRS Opravy železničných koľajových vozidiel radu 757 a ich hlavných agregátov
Rokovacie konanie so zverejnením
UVO 26.09.2023
09:00
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.