CPV: 50220000-3 Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa železníc a iných zariadení

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 50220000-3

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
57083-MSS Premeranie a oprava výmenných dielov zabezpečovacích zariadení
Verejná súťaž
UVO 12.01.2022
10:00
Železnice Slovenskej republiky