CPV: 50210000-0 Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa lietadiel a iných zariadení

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 50210000-0

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
18437-MUS II.1.2)
Užšia súťaž
UVO 19.06.2023
10:00
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky