CPV: 50114100-8 Oprava nákladných vozidiel

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 50114100-8

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
34612-MSS Generálne opravy kabín, motorov a nadstavieb TURBO 5000 vrátane opráv podvozkov
Verejná súťaž
UVO 16.08.2021
09:00
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.