CPV: 50113000-0 Opravy a údržba autobusov

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 50113000-0

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Z2023424 Servis, údržba a opravy autobusov
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 09.02.2023
10:00
Martin, Martin, Žilinský, Slovenská republika