CPV: 50112110-7 Oprava karosérií vozidiel

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 50112110-7

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
31096-MUS DNS_Opravy autobusov po mimoriadnych udalostiach
Užšia súťaž
UVO 11.10.2023
09:00
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť