CPV: 50112000-3 Oprava a údržba osobných motorových vozidiel

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 50112000-3

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
33112-MSS Servis a oprava vozidiel Komunálneho podniku
Verejná súťaž
UVO 11.08.2021
09:00
Hlavné mesto SR Bratislava