CPV: 50100000-6 Opravy, údržba a súvisiace služby pre vozidlá a príbuzné vybavenie

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 50100000-6

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
5365-MSS Údržba a servis informačných vozíkov
Verejná súťaž
UVO 22.02.2022
10:00
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.