CPV: 50100000-6 Opravy, údržba a súvisiace služby pre vozidlá a príbuzné vybavenie

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 50100000-6

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Taktické krídlo Sliač - Oprava kolesových traktorov - ZETOR 7211
Zákazka s nízkou hodnotou
20.10.2021
13:00
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky