CPV: 50100000-6 Opravy, údržba a súvisiace služby pre vozidlá a príbuzné vybavenie

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 50100000-6

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
38393 - MSS Servis nadstavieb Ros Roca a dodanie náhradných dielov
Verejná súťaž
UVO 08.01.2024
09:00
Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s.