CPV: 50000000-5 Opravárske a údržbárske služby

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 50000000-5

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
3960-WNP Bežné opravy a údržby bytov a nebytových priestorov MČ Bratislava-Ružinov
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 16.02.2023
10:00
Mestská časť Bratislava - Ružinov