CPV: 48821000-9 Sieťové servery

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 48821000-9

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
29986-MST SecuComm – Prvá časť B
Verejná súťaž
UVO 27.09.2023
09:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky