CPV: 48800000-6 Informačné systémy a servery

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 48800000-6

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
10005-MST Zvýšenie kapacity vládneho cloudu v Datacentre Kopčianska
Verejná súťaž
UVO 05.04.2023
12:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky