CPV: 48421000-5 Softvérový balík na správu zariadení

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 48421000-5

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Z2023741 Zabezpečenie licencie na firewall Sophos SG450 na 24 mesiacov
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 10.02.2023
13:00
Banská Bystrica, Banská Bystrica, Banskobystrický, Slovenská republika