CPV: 48321000-4 Softvérový balík na navrhovanie pomocou počítača (CAD)

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 48321000-4

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
11127-WNT Softvér - K-CAD
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 27.03.2023
10:00
Stredná odborná škola drevárska, Filinského 7, Spišská Nová Ves