CPV: 48310000-4 Softvérový balík na vytváranie dokumentov

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 48310000-4

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Z202115881 Multilicencia kancelárskeho balíka Office 2019 Professional Plus OLP
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 28.07.2021
09:00
Bratislava, Bratislavský, Slovenská republika