CPV: 48300000-1 Softvérový balík na vytváranie dokumentov, kreslenie, vytváranie obrázkov, harmonogramov a zlepšovanie produktivity

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 48300000-1

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Softvéry
Zákazka s nízkou hodnotou
26.05.2022
10:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky