CPV: 48218000-9 Softvérový balík na riadenie licencií

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 48218000-9

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Z202119755 Nákup licencií platformy Microsoft Office 365 pre MsP
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 19.10.2021
16:53
Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Bratislava I, Bratislavský, Slovenská republika