CPV: 48100000-9 Softvérový balík pre konkrétne odvetvie

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 48100000-9

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
IKT/NCZI/2020-040 Predĺženie SW licencii pre KC NCZI II.
Dynamický nákupný systém
02.10.2023
12:00
Národné centrum zdravotníckych informácií, Lazaretská 26, 811 09 Bratislava 1