CPV: 48000000-8 Softvérové balíky a informačné systémy

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 48000000-8

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
37904 - WNT Licencie na systém CDESK a súvisiace služby
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 08.12.2023
10:00
Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s.