CPV: 45454100-5 Reštaurovanie

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 45454100-5

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
42723-WYP Kláštor minoritov, r.k. kaplnka Nanebovzatia Panny Márie v Spišskom Štvrtku - obnova stredovekej kaplnky
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 29.09.2021
08:00
Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Spišský Štvrtok