CPV: 45454100-5 Reštaurovanie

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 45454100-5

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
3788-WYP Reštaurovanie exteriéru a modernizácia interiéru Domu umenia Fatra Žilina 02
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 22.02.2022
09:00
Štátny komorný orchester Žilina