CPV: 45443000-4 Fasádne práce

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 45443000-4

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
59780-WYP Zastrešenie bazéna pre vodné pólo kúpaliska Červená hviezda III
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
eZakazky 20.01.2022
09:00
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice