CPV: 45442190-5 Odstraňovanie náterov

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 45442190-5

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
28548-MSS Maliarske a natieračské práce
Verejná súťaž
UVO 06.07.2022
09:00
Sociálna poisťovňa, ústredie