CPV: 45432110-8 Kladenie podláh

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 45432110-8

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
32304-WYP Výmena podláh na blokoch AD, VŠM Ľ. Štúra Mlyny, UK
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 30.07.2021
10:00
Univerzita Komenského v Bratislave