CPV: 45432110-8 Kladenie podláh

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 45432110-8

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Rekonštrukcia podláh – ambulantného centra pneumológie a ftizeológie
Dynamický nákupný systém
11.12.2023
09:00
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina, Ul. V. Spanyola 43, 012 07 Žilina