CPV: 45421132-8 Montáž okien

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 45421132-8

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
57952-WYP Zníženie energetickej náročnosti budovy technických služieb v Trenčianskych Tepliciach
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 27.12.2021
09:00
Mesto Trenčianske Teplice