CPV: 4533290-8

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 4533290-8

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Realizácia vodorovného a zvislého dopravného značenia v MČ BNM
Zákazka s nízkou hodnotou
26.07.2021
10:00
Mestská časť Bratislava - Nové Mesto