CPV: 45331110-0 Inštalovanie kotlov

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 45331110-0

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
31784-WYP Výmena zdroja tepla na Gorkého 17
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 28.07.2021
10:00
Hlavné mesto SR Bratislava