CPV: 45321000-3 Tepelnoizolačné práce

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 45321000-3

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
31077-WYP Oprava strechy, oprava splaškovej kanalizácie a vodozádržné opatrenia ZŠ Vrútocká
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 26.07.2021
12:00
Mestská časť Bratislava - Ružinov