CPV: 45312100-8 Inštalovanie protipožiarneho poplašného systému

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 45312100-8

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
31639-WYP Rekonštrukcia a modernizácia EPS a HSP v budove NR SR.
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 28.07.2021
09:00
Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky